Algemene voorwaarden

Art. 1 - Algemeen
Algemene voorwaarden van Annelies Creyf, eigenares van NaiLies, eenmanszaak, gevestigd te Van Leeg tot Zand 25, 8200 Brugge, België, ondernemingsnummer BE0630952930.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en boekingen als klant en/of cursist die met Annelies Creyf worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst of een afspraak/opleiding boekt. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Alle geschillen worden uitsluitend behandeld in de Belgische rechtbanken te Brugge. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten. Vanaf het moment dat u een bestelling plaatst, zowel via de website als via andere middelen, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Annelies Creyf zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. 
Met "we/wij" of "ons/onze" wordt steeds verwezen naar NaiLies. Met "de klant", "u" of "uw" wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van NaiLies.
Als u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met me op te nemen via het e-mailadres info@nailiesbrugge.be.

 

Art. 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op elke overeenkomst die we met u aangaan. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer u onze website www.nailiesbrugge.be of gelieerde websites van NaiLies (de Website) gebruikt en zijn van toepassing op alle door ons aangeboden diensten.

2. We behouden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Door de website te gebruiken of een overeenkomst met ons aan te gaan, accepteert u de nieuwste versie van de algemene voorwaarden.

3. Partijen kunnen schriftelijk van deze Algemene Voorwaarden afwijken.

4. Op verzoek sturen wij u gratis een exemplaar van deze algemene voorwaarden per e-mail. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar om te lezen op de website.

5. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig is, heeft dit geen invloed op de toepasselijkheid van de rest van deze algemene voorwaarden. Het deel dat nietig is, wordt vervangen door een bepaling die sterk lijkt op de voorziening die nietig is.

 

Art. 3 - Producten

1. Via onze website verkopen we (kunst)nagelgerelateerde opleidingen en is er de mogelijkheid om schoonheidsgerelateerde diensten te boeken.

2. Wij zijn geen groothandel en verkopen geen producten die gebruikt worden of betrekking hebben op de opleidingen.

3. Wanneer u een opleiding koopt, koopt u een exclusief en niet-overdraagbaar recht om de opleiding bij te wonen. 

4. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment een licentie in te trekken voor het geval we besluiten of verplicht zijn om zelfstudies (workshops) te verwijderen vanwege juridische of beleidsredenen.

5. Het is niet toegestaan ​​om (de inhoud van) de lessen aan derden door te geven en/of door te verkopen/beschikbaar te stellen/openbaar te maken.

 

Art. 4 - Prijzen en betalingen

1. De prijzen van de producten (opleidingen) worden aangegeven op onze website.

2. Prijzen op de website zijn in euro.     

3. Genoemde prijzen zijn exclusief toepasselijke btw of heffingen door de autoriteiten, indien van toepassing.     

4. U kunt op onze website betalen via overschrijving of Bancontact die op onze website worden aangeboden.

5. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

 

Art. 5 - Herroepingsrecht

1. Alleen wanneer u een natuurlijke persoon bent die handelt buiten het kader van een economische activiteit zoals handel, bedrijf, ambacht, vrij beroep (de consument), hebt u het recht op herroeping. De consument kan echter geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht voor de aankoop van de producten (opleiding). Er is geen restitutie op lesgeld.

 

Art. 6 - Beschikbaarheid van de website

1. We zullen al onze inspanningen doen om de website te allen tijde beschikbaar te stellen.     

2. We kunnen niet garanderen dat de website zonder fouten, beperkingen, bugs of 24/7 beschikbaar is.

3. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van de website of vanwege bugs of fouten.     

4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door foutieve informatie op de website.

 

Art. 7 - Vertrouwelijkheid en privacy

1. We zullen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk houden en opslaan in overeenstemming met ons privacybeleid. U kunt ons privacybeleid hier lezen.

 

Art. 8 - Aansprakelijkheid

1. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade die ondubbelzinnig wordt veroorzaakt door een tekortkoming van ons.     

2. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde met een maximumbedrag van € 100.    

3. Wij nemen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade of verlies van gegevens, waarvoor wij derden hebben ingeschakeld.     

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van onze website, ongeacht of de claim al dan niet gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomst of enig ander juridisch principe.     

5. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van (onrechtmatige) informatie op de website, ongeacht of die informatie door ons of door een andere partij die op de website actief is, werd verstrekt.     

6. De beperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing als schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Nail Art Network.

 

Art. 9 - Schadeloosstelling

1. Door de website te gebruiken, vrijwaart u ons voor alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en uitgaven van derden die voortvloeien uit het gebruik van de website, onze producten of diensten. Deze clausule is niet van toepassing in gevallen van onwettige opzet of grove nalatigheid van onze kant.

 

Art. 10 - Intellectueel eigendom

1. Alle handelsmerkrechten, auteursrechten, databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook die onvoorwaardelijk worden op de website of gelieerde websites van NaiLies zijn exclusief eigendom van ons. U zult zich onthouden van het plegen van handelingen die mogelijk inbreuk maken op deze rechten.

 

Art. 11 - Klachten

1. Als u een klacht heeft, horen wij deze graag. Dien uw klacht zo snel mogelijk in door een gedetailleerde beschrijving te sturen naar info@nailiesbrugge.be. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk behandelen, maar in ieder geval binnen 7 werkdagen. Als het langer duurt om uw klacht te behandelen, ontvangt u een melding om te bevestigen dat we uw klacht hebben ontvangen, samen met een indicatie wanneer we verwachten te reageren.     

 

Art. 12 - Boetebeding

1. In geval van overtreding van deze Algemene Voorwaarden, bent u ons een boete verschuldigd van €250 per dag. De boete is verschuldigd nadat u een redelijke termijn van 14 dagen hebt gekregen om deze schending te verhelpen. Na het verstrijken van deze herstelperiode wordt de boete onmiddellijk opeisbaar. Bovendien moet u ons naast de boete schadeloos stellen voor alle schade die door u is veroorzaakt als gevolg van deze inbreuk door u.

 

Art. 13 - Contactgegevens
NaiLies
Annelies Creyf
Van Leeg tot Zand 25
8200 Sint-Andries 
België
info@nailiesbrugge.be
0477 71 22 19

 

Art. 14 - Maatschappelijke zetel

NaiLies eenmanszaak
Van Leeg tot Zand 25
8200 Sint-Andries (Brugge)
België
ondernemingsnummer: BE0630952930

 

Art. 15 - Toepasselijk recht

1. Belgische wet.